ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΕΣ

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΕΣ


Το μακεδονικό έτος αρχίζει πάντοτε στην νέα σελήνη, την Πρατομηνία , μετά την φθινοπωρινή ισημερία. Το μακεδονικό μηνολόγιο είναι μεταξύ των αρχαιοτέρων και πιο ενδιαφερουσών μαρτυριών της μακεδονικής διαλέκτου. Οι μήνες αρύουν τις ονομασίες τους από εκείνες των εορτών που ετελούνται κατά την διάρκεια του έτους.
Έτσι, τα Ξανδικά τελούνται κατά τον μήνα Ξανδικό, τα Δαίσια κατά τον μήνα Δαίσιο. Τα Λώϊα κατά τον μήνα Λώο. Η ύπαρξη άλλων συνάγεται από την ετυμολογική ανάλυση των ίδιων των ονομασιών.
Α’-Δίος, Β’-Απελλαίος, Γ’-Αυδύναιος, Δ’-Περίτιος, Ε’- Δύστρος, ΣΤ’- Ξανδικός, Ζ’-Αρτεμίσιος, Η’-Δαίσιος, Θ’-Πάνημος, Ι’-Λώος, ΙΑ’-Γορπιαίος, ΙΒ’-Υπερβερεταίος.
Είναι προφανές εξ αρχής ότι ο πρώτος μήνας, ο Δίος, οφείλει την ονομασία του στον Δία, ο δεύτερος μήνας, ο Απελλαίος στον Απελλή Απόλλωνα, δηλαδή τον προστάτη των «Απελλών», των συνελεύσεων, ο τρίτος μήνας λαμβάνει την ονομασία του από μια εορτή, Αυδύναια, για την Αυδναία Αρτέμιδα (Εκάτη) και σε βαθύτερη ετυμολογική ανάλυση του μηνός ο Αυδύναιος είναι αφιερωμένος στον Άδη. Ο τέταρτος μήνας, ο Περίτιος, είναι αφιερωμένος στον Ηρακλή, ο Αρτεμίσιος στην Αρτέμιδα, ο τελευταίος Υπερβερεταίος είναι αφιερωμένος στον Δία. Το έτος των Μακεδόνων αρχίζει και τελειώνει με μήνες αφιερωμένους στον Δία. Οι υπόλοιποι μήνες έχουν ίχνη σε συγκεκριμένες λατρείες αλλά διερευνώνται ακόμη ετυμολογικά και επιγραφικά.
Στα πρώϊμα χρόνια τα έτη χρονολογούνται με Βασιλείες «Επί Φιλίππου βασιλήας του Αμύντου». Ως πρώτο έτος ενός βασιλέως θεωρείται το τελευταίο του προκατόχου του, το δεύτερο έτος της βασιλήας αρχίζει με την πρώτη νέα σελήνη μετά την πρώτη φθινοπωρινή ισημερία που ακολουθούσε την ανάρρηση του.
Από τον 4ο αιώνα τα έτη Βασιλήας αρχίζουν και συνχρονολογούνται μαζί με Άρχοντες.
Η Ρωμαϊκή κατάκτηση έθεσε τέρμα στην χρονολόγηση βάσει των Βασιληών. Όμως οι Μακεδόνες διατήρησαν το έτος τους μεταξύ τους αλλά ως αφετηρία έθεσαν πλέον την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους, έτσι το πρώτο έτος αρχίζει τον μήνα Δίο στο έτος -148, και από τότε έτσι έχει ..

Αφήστε μια απάντηση