ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΕΣ

ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΕΣ

Τὸν ρόλο τοῦ ἱερέως στὴν ἀρχαία προγονικὴ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων κατεῖχαν οἱ παλαιότεροι τῆς οἰκογενείας τῶν ἱερέων ποὺ ἱερουργοῦσαν κατὰ παράδοση οἰκογενειακὴ σὲ κάποιο ἱερό.Δὲν ὑπῆρχε ἱερατεῖο στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν σημερινὴ ἔννοια. Στοὺς ναοὺς καὶ τὰ Ἱερὰ ἱερουργοῦσαν, Γυναῖκες Ἱέρειες γιὰ τὶς Θεὲς καὶ Ἄνδρες γιὰ τοὺς Θεούς.

Στὶς λατρεῖες τῶν πόλεων κρατῶν ἀργότερα στὴν κλασικὴ περίοδο , οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἱέρειες ἐκλέγονταν κάθε χρόνο γιὰ ἕναν χρόνο σύμφωνα μὲ τὴν Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία. Ὁ ἱερέας καὶ ἡ ἱέρεια εἶχαν τὴν εὐθύνη νὰ διαχειρίζονται τὰ Ἱερά.Τὶς Ἱεροπραξίες, τὶς προσφορὲς τὶς θυσίες καὶ τὸν Ναὸ τὸν ἴδιο μὲ ὅλα τὰ ἱερὰ.

Ὁ Ἱερέας ἔπρεπε νὰ εἶναι καλὸς γνώστης τῆς παράδοσης, τῶν λατρευτικῶν ἱεροπραξιῶν, τῆς θρησκείας καὶ τῆς Λατρείας τοῦ Θεοῦ ἢ τῆς Θεᾶς. Μοναδικὴ ἐξαίρεση ἡ Λατρεία τῆς Δήμητρος ὅπου ἐκεῖ ἡ γνώση τῆς παράδοσης εἶναι ἐσωτερικὴ καὶ μυστικιστικὴ ἀπὸ ὁρισμένη οἰκογένεια Ἱερέων καὶ Ἱέρειων.

Ὁ ρόλος τοῦ Ἱερέως καὶ τῆς Ἱέρειας τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸν ρόλο τῶν Ραββίνων ἢ τῶν Παπάδων στὴν Ἰουδαϊκὴ Θρησκεία, αὐτοὶ ἱερουργοῦν γιὰ τὸ ποίμνιο τους , οἱ Ἕλληνες Ἱερεῖς καὶ Ἱέρειες ἱερουργοῦν γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴ Θεά. Δὲν ὑπῆρχαν σχολὲς Ἱερέων.

Ὁ Ἕλληνας Ἱερέας ἢ Ἱέρεια ἀσκοῦσε τὰ καθήκοντά του στὶς ἡμέρες τοῦ χρόνου ποῦ ἀπαιτοῦσαν Ἱεροπραξίες , συνήθως στὶς ἑορτὲς καὶ τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες ἀσκοῦσε κανονικὰ τὸ ἐπάγγελμά του. Ἕνας Ἱερέας μποροῦσε νὰ ἦταν Ναυτικός, Ξυλουργός, Δάσκαλος, Δασκάλα , Τεχνίτης Πέτρας, Ὑφάντρια, Τροφός, κτλ. Ὀϊ Ἱερεῖς καὶ οἱ Ἱέρειες ζοῦσαν στὸ σπίτι τους μὲ τὶς οικογένειες τους καὶ τὸ εἰσόδημά τους ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία στὸν θεὸ ἤ τὴν θεὰ ἦταν μηδαμινό, συνήθως λάμβαναν ὅτι περίσσευε ἀπὸ τὴν προσφορὰ ἢ τὴν θυσία τοῦ ζώου. Δεν είχαν καμμία απαγόρευση ἤ κάποιον κανόνα στὸ ντύσιμο τους ἤ τὴν συμπεριφορά τους. Εκτὸς τῶν ἡμέρῶν τῶν ἑορτῶν ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ φοροῦν ιμάτια διαφορετικὰ γιὰ νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς πολίτες.Ὅλοι σέβονταν τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὶς Ἱέρειες καὶ τοὺ δίδονταν τιμητική θέση στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῶν Διονυσίων .

JON MIKALSON

Αφήστε μια απάντηση