Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΩΝ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΩΝ

Ἡ ἐπιλογὴ τοποθεσίας τῶν Ἱερῶν καὶ τῶν Ναῶν.Γιατί οἱ Ἀθηναῖοι τοποθέτησαν τὴ Λατρεία τοῦ Ποσειδῶνος σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σημεῖο (Σούνιο) τῆς ἀκτῆς ;
Πῶς διάλεγαν τὶς τοποθεσίες τῶν τόπων τῆς λατρείας;
Μερικὲς λατρεῖες θεῶν εἶχαν μιὰ μοναδικὴ φυσικὴ γοητεία.
Οἱ κορυφὲς τῶν ὀρέων,συχνὰ ἦταν ἱερὲς γιὰ τὴν λατρεία τοῦ Διός, τοῦ θεοῦ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῶν Φυσικῶν Φαινομένων του.
Οἱ πηγές, οἱ φυσικὲς πηγὲς τῶν ὑδάτων καὶ οἱ σπηλιὲς πάντα ἦταν ἑλκυστικὲς γιὰ τὴ λατρεία τῶν θεῶν.
Οἱ πηγὲς καὶ οἱ σπηλιὲς εἶχαν ἀνατεθεῖ στὶς Νύμφες. Ὁ θεὸς Πὰν συνδέονταν μὲ τὶς Νύμφες καὶ τοῦ εἶχε ἀφιερωθεῖ μιὰ σπηλιὰ στὴ Βόρεια Κλιτὺς τῆς Ἀκροπόλεως ὅταν ἡ λατρεία του καθιερώθηκε στὴν Ἀθήνα. Ἡ Ἄρτεμις, εἶχε τὰ ἱερὰ της στοὺς ἀγροὺς καὶ συχνὰ συνδέονταν μὲ τὶς πηγές. Οἱ φυσικὲς πηγές, ἀπαραίτητες γιὰ ἰαματικοὺς σκοπούς, ἔπαιξαν ρόλο ὥστε νὰ τοποθετηθεῖ τὸ ἱερό του Ἀσκληπιοῦ στὴ Νότια Κλιτὺς τοῦ Ἱεροῦ βράχου τῆς Ἀκροπόλεως.Μέρη ποὺ ἀγγίζονταν ἀπὸ τοὺς θεοὺς τοὺς ἴδιους, ὅπως ὁ Δίας μὲ τὸν κεραυνό του ἢ ὁ Ποσειδώνας μὲ τὴν τρίαινά του στὴν Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας, ποὺ ἔγινε ἐπίσης ἱερή. Σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτά, τὰ φυσικῶς ὑπερφυσικὰ μέρη λατρείας, πολλὲς περιοχές, εἰδικὰ στὶς ἀστικὲς περιοχές, φαίνεται ὅτι εἶχαν ἐπιλεγεῖ μὲ βάση τὶς λειτουργίες τῆς θεότητος. Ἡ Ἀθηνᾶ, ἡ ἔνοπλη προστάτιδα τῆς Ἀθήνας, εἶχε μεγαλειώδη τὰ ἱερά της στὴν Ἀκρόπολη, στὴν ὀχυρωμένη ἀκρόπολη τῆς πόλης. Οἱ περιοχὲς λατρείας τοῦ Διὸς Βουλαίου , τοῦ Ἐλευθερίου Διὸς , καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος Πατρώου, ἦταν συγκεντρωμένες στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς Ἀγορᾶς κατὰ τὴν κλασικὴ περίοδο, τὸ κυβερνητικὸ καὶ ἀρχειακὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας.Ὁμοίως, ὁ Ἥφαιστος, ὁ θεὸς τῆς φωτιᾶς, ὁ ὁποῖος μοιραζότανε ἕνα ναὸ μὲ τὴν Ἀθηνᾶ σὲ μία περιοχὴ τῆς Ἀθήνας ποὺ στεγάζονταν τὰ χυτήρια καὶ οἱ ἀξεπέραστοι τεχνίτες Ἀθηναῖοι σιδεράδες .
Ἡ χωροθέτηση αὐτῶν τῶν ἱερῶν, καθὼς καὶ σὲ πολλὲς νέες πόλεις ποὺ ἱδρύθηκαν ὡς ἀποικίες ὑποδηλώνει ὅτι συχνὰ οἱ Ἕλληνες ἦταν πρόθυμοι νὰ ἐντοπίζουν τὰ ἱερά τους ἱερά, βάσει τῆς διαθέσιμης γῆς γιὰ χωροῦν σὲ ἕνα μεγαλύτερο ἀστικὸ σχεδιασμό. Αὐτὰ τὰ ἱερὰ χτίστηκαν σὲ σημεῖα κατάλληλα καὶ σύμφωνα μὲ τὶς δραστηριότητες τῶν θεῶν, τῶν ἀστικῶν ὑποθέσεων τῆς πολιτείας, δὲν εἶναι σὲ θέση ἱερή, ὅπως θὰ ἦταν στὴ φύση. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ἡ περιοχὴ ἔγινε ἱερὴ ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ ἱεροῦ. Οἱ λόγοι γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν χώρων γιὰ λατρεῖες σίγουρα ποικίλουν εὐρέως.
Ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία συνδέει τὴ λατρεία τοῦ Ἀπόλλωνος μὲ τοὺς Δελφούς, καὶ ἐξήγει ὅτι ἡ θεότητα ἡ ἴδια πολλὲς φορὲς ἐπέλεγε τὴν τοποθεσία ἑνὸς τόπου λατρείας. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μικρότερους χώρους λατρείας σὲ ὅλο τὸν ἑλληνικὸ κόσμο ἐξηγοῦν τὴν προέλευσή τους, ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ μύθοι δὲν ἐπιβιώνουν, καὶ τώρα δὲν ἔχουμε καμία δυνατότητα νὰ γνωρίζουμε γιὰ τὴν καταγωγή τους.Ἡ λατρεία τοῦ Ποσειδῶνος, στὴ περιοχὴ τοῦ Σουνίου φαίνεται μία προφανὴς ἐπιλογή, μὲ τὴν ἐπιβλητικὴ θέα του πάνω ἀπὸ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερές των θαλάσσιων ὁδῶν ἀπὸ καὶ πρὸς τὸν Πειραιά, τὸ τελευταῖο πλεονεκτικὸ σημεῖο πρὶν τὰ πλοῖα ἐξαφανιστοῦν στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα καὶ τὸ πρῶτο σημεῖο ἀπὸ τὴν ὁποία τὰ ἐχθρικὰ πλοῖα θὰ ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή τους. Μπορεῖ ἐπίσης αὐτὸ τὸ μέρος νὰ εἶχε ἀρχικὰ ἐπιλεγεῖ ἢ ἀργότερα νὰ ἀναπτύχθηκε κυρίως λόγω τῆς θέσης του σὲ αὐτὸ τὸ ὁριακὸ σημεῖο μὲ τὴν πρόθεσή του γιὰ μόνιμη ἀπαίτηση γιὰ αὐτὸ τὸ ἀπομακρυσμένο σημεῖο καὶ γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ Ποσειδῶνος ὡς ἕναν ἰσχυρὸ ὑπερασπιστὴ πρὸς κάθε μορφῆς ἐπίθεσης . Στὰ τέλη τοῦ πέμπτου αἰώνα πού, στὴν πραγματικότητα, τὸ ἱερό του Ποσειδῶνος στὸ Σούνιο ἦταν ἕνα πανίσχυρο μεγάλο στρατιωτικὸ φρούριο μὲ ἐκτεταμένες ναυτικὲς ἐγκαταστάσεις.

JON MIKALSON

Αφήστε μια απάντηση